Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

Miloje Sekulić

Internet i poslovni konsultant. Vlasnik konsultantske Internet agencije i suvlasnik digitalne marketinške agencije HomePage. 

Za­vr­šio je post­di­plo­mske specijalističke studije na progra­mu Elek­tron­sko po­slo­va­nje na Fakultetu organizacionih nauka u Be­o­gradu, po­sle­di­plom­ske stu­di­je “Sa­vre­me­no po­slo­va­nje i glo­bal­ne ra­ču­nar­ske mre­že” na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži (AAOM) , Londonsku školu za odnose sa javnošću (LSPR) i više obu­ka iz obla­sti menadžmenta, mar­ke­tin­ga i PR-a. Na kongresu „INET 2001” održanom u Štokholmu predstavljao je mogućnosti primene interneta u procesu povratak naše privrede u svetske tokove. U junu 2002 je sa Zoranom Torbicom or­ga­ni­zo­vao sed­mo­dnev­ni fe­sti­val in­ter­ne­ta “ES le­to” sa vi­še od 30 pre­da­va­nja i pre­zen­ta­ci­ja i u jesen iste godine kre­i­rao i re­a­li­zo­vao višenedeljni pro­gram pro­mo­ci­je e-po­slo­va­nja “Technology Now” po­dr­žan od stra­ne Svet­ske ban­ke.

Pogledajte ostale video materijale »